Schriftelijke vragen Methaanuitstoot Nederlandse Koe

Naar aanleiding van Nederlandse berekeningen blijkt dat één Nederlandse melkkoe 162 kilo methaan uitstoot per jaar. Dit zou betekenen dat de Nederlandse melkkoe de hoogste methaanuitstoot kent van Europa. In Europa wordt een ander rekensysteem gehanteerd en hiermee werd berekend dat de Nederlandse koe 133 kilo methaan uitstoot per koe per jaar. Volgens de Europese commissie valt de gemiddelde Nederlandse melkkoe dus netjes binnen de daarvoor opgestelde grenzen. Waarom worden er verschillende rekensystemen gehanteerd die leiden tot verschillende resultaten? Hierover stelde ik samen met mijn collega Helma Lodders de volgende schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Economie en Klimaat
 
1. Bent u bekend met het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa” ?
2. Klopt het dat lidstaten verschillende berekeningsmethoden hanteren voor het bepalen van de methaanuitstoot in dit geval voor melkkoeien? Zo ja, wat vindt u hiervan?
3. Komen de verschillende berekeningsmethoden alleen voor bij de berekening van de methaanuitstoot of is dit ook het geval bij andere broeikasgassen?
4. Kunt u uitleggen waarom Nederland een hogere methaanuitstoot hanteert terwijl de Europese Commissie de Nederlandse melkkoe typeert als ‘een van de beste meisjes van de klas’?
5. Welke invloed heeft het hanteren van verschillende berekeningsmethoden voor een eerlijk speelveld in Europa, immers die lidstaten die een te lage uitstoot hanteren hebben een lagere opgave. Kunt u een uitgebreide toelichting geven? Kunt u hier ook ingaan op de efficiëntie van de koe in relatie tot de methaanuitstoot?
6. Welke stappen zijn er gezet om de verschillende berekeningsmethoden gelijk te trekken? Indien er geen stappen zijn gezet waarom niet?
7. Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat de aanpak van broeikasgassen in Europa alleen maar effectief kan zijn als in heel Europa dezelfde berekeningsmethode gehanteerd wordt? Zo nee, waarom niet?
8. Welke berekeningsmethode hanteert Nederland bij de berekening van en de communicatie over de methaanuitstoot in de melkveehouderij?
9. Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat de huidige manier van meten (hanteren van verschillende berekeningsmethoden) een te lage of een te hoge opgave aan de sector opgelegd? Wat vindt u ervan dat de meeste lidstaten de methaanuitstoot lager inschatten dan de Europese Commissie?
10. Welke stappen gaat u zetten om een gelijke berekeningsmethode te hanteren voor alle lidstaten?
11. Bent u bereid om tot het moment van gelijke berekeningsmethode de Europese benadering te kiezen?