Veiligheid voorop, evaluatie snorfietsen naar de rijbaan

De wens om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen leeft in Amsterdam al lang. Het aantal fietsen, in alle soorten en maten, neemt er explosief toe. Dat leidt tot drukke en gevaarlijke situaties in de binnenstad. Binnenkort kan Amsterdam aan de gang, want minister van Nieuwenhuizen (VVD) gaat onder strenge voorwaarden gemeenten deze mogelijkheid geven.

Ik wees in de Kamer, tijdens het algemeen overleg in december, op de grote verschillen in het land. Wat in Amsterdam werkt is niet meteen een goede oplossing in andere gemeenten. Sterker nog, deze problemen bestaan in veel gemeenten niet eens. De VVD ziet daarom weinig in een algemene landelijke maatregel om snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Er wordt bewust gekozen voor maatwerk door de gemeenten die hier behoefte aan hebben. Andere gemeenten kunnen uiteraard dezelfde stap zetten, daarvoor moet wel goed onderbouwd worden waarom het een effectief middel is om de drukte lokaal te laten afnemen. Een evaluatie hoort daarbij en een gedegen overweging voordat je eraan begint. Want niemand wil meer slachtoffers.

 


Tijdens het verslag algemeen overleg van vorige week diende ik de volgende motie in:

Motie Snorfietsen op rijbaan

De Kamer gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat snorfietsen en het gedrag van snorfietsberijders kan leiden tot asociaal gedrag op de weg en verkeersonveiligheid,

Overwegende dat de Minister een Algemene Maatregel van Bestuur wijzigt om te komen tot het in principe mogelijk maken en toestaan van snorfietsen op de rijbaan,

Overwegende dat snorfietsen op de rijbaan in Amsterdam een mogelijke oplossing kan bieden om het drukke fietspad te ontlasten, maar tegelijkertijd bij een verkeerde toepassing en uitvoering dit kan leiden tot nieuwe gevaarlijke situaties op de weg,

Overwegende dat de Raad van State nog een advies al geven over de uitvoerbaarheid van deze AMVB,

Verzoekt de regering om de wegbeheerders erop te wijzen dat het verkeersbesluit voldoende onderbouwd is voordat tot implementatie wordt overgegaan,

 Verzoekt de regering om op basis van de door gemeenten uitgevoerde evaluaties een brede evaluatie te doen over de effecten van deze maatregel op de doorstroming en verkeersveiligheid en als blijkt dat deze per saldo negatief de Kamer voor te stellen om de AmvB in te trekken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Remco Dijkstra

Maurits von Martels

 De situatie op de rijbaan is uiteraard anders dan die op een fietspad. Voor de veiligheid zal daarom voor snorfietsers op de rijbaan ook een helmplicht gaan gelden.
De maatregel kan waarschijnlijk in het najaar van 2018 worden ingevoerd. Na een jaar wordt geƫvalueerd of het gewenste effect bereikt is.