Schriftelijke vragen over het bericht 'Nieuwe auto's duizenden euro's duurder'.

In de Telegraaf van 8 januari jl. was te lezen dat de onder andere de BOVAG de verwachting uitspreekt dat de aanschaf van een auto fors duurder zal worden. Daarom stelde ik samen met mijn collega Helma Lodders schriftelijke vragen aan de Staatssecretaris van Financiën.

 

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra en Helma Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht 'Nieuwe auto's duizenden euro's duurder'.

 
1.Bent u bekend met het bericht; "Nieuwe auto's duizenden euro's duurder" uit de Telegraaf van 8 januari jl. en met de verwachting zoals uitgesproken door bijvoorbeeld de Bovag dat de aanschaf van nieuwe auto’s hiermee fors duurder wordt?


2.Is over het algemeen sprake van een hogere BPM per auto? In hoeveel procent is de verwachtte nieuwe BPM hoger dan wel lager? Wat is de achtergrond van deze verwachte prijsstijging? Wat is de precieze wijziging in de testen en de systematiek van de BPM? Wat zijn de effecten hiervan?


3.Klopt de verwachting van onder andere Bovag dat de aanschafprijzen van nieuwe auto’s hiermee waarschijnlijk zullen stijgen? Deelt u de mening van de VVD dat dit onwenselijk is?


4.Deelt u de mening van de VVD dat het onaantrekkelijker maken van de aanschaf van nieuwe auto’s negatieve milieu-effecten kan hebben, omdat nieuwe auto’s over het algemeen schoner zijn?


5.Welke bijdrage kan een jonger en zuiniger wagenpark hebben in het kader van het voldoen aan klimaatdoelstellingen voor mobiliteit? Hoe komt een verjonging van het wagenpark aan bod in de kabinetsplannen? Deelt u de mening van de VVD dat juist een moderner wagenpark veel bij kan dragen aan milieuwinst en dat de overheid daarbij in de te maken keuzes hoe dit te bereiken zoveel mogelijk technologieneutraal dient te zijn?


6.Wat kan de overheid doen om het Nederlandse wagenpark te vernieuwen, zodat ook winst op het gebied van veiligheid, milieu en luchtkwaliteit kan worden behaald door een gemiddeld jonger wagenpark, zeker daar het Nederlandse wagenpark al relatief oud is?


7.Welke stimuleringsmaatregelen kennen andere Europese landen om hun wagenpark bij de tijd, en dus schoner, te houden? Wat zijn de verschillen met Nederland en waarom zijn voor deze verschillen gekozen? Zou een meer eenvormige systematiek een verbetering voor de interne markt en milieuwinst kunnen opleveren?


8.Wanneer wordt gevolg gegeven aan de eerdere toezegging om te komen tot nieuwe BPM-tabellen? Bent u het met de VVD eens dat dit zo snel mogelijk dient te gebeuren om negatieve effecten voor consumenten te voorkomen? Bent u bereid om hier snel mee aan de slag te gaan en de Kamer te informeren over de voortgang?