Schriftelijke vragen Cyberaanvallen Infrastructuur

In de Telegraaf van 31 januari 2018 was tegen lezen dat Israëlische cybersecurityexperts uit het artikel die beweren dat de cyberveiligheid van de infrastructuur in ons land niet voldoende op orde is. Dit betekent dat de fysieke vitale infrastructuur als luchthavens, elektriciteitscentrales en haven- en water infrastructuur vatbaar zouden zijn voor cyberaanvallen. Daarom stelde ik samen met mijn VVD - collega Arno Rutte hierover de volgende schriftelijke vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Arno Rutte (beiden VVD)aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland is niet up-to-date’.

 

1. Bent u bekend met artikel ‘Nederland is niet up-to-date' uit Telegraaf van 31 januari 2018?
2. Deelt u de mening dat fysieke vitale infrastructuur als luchthavens, elektriciteitscentrales en haven- en water infrastructuur ten alle tijden goed beschermd moeten zijn tegen cyberaanvallen? Hebben de Israëlische cybersecurityexperts uit het artikel die beweren dat de cyberveiligheid van deze cruciale infrastructuur in ons land onvoldoende op orde is gelijk? Zo ja, welke maatregelen neemt u? Zo nee, waarom niet?
3. Is er sprake van een toename van het aantal cyberaanvallen? Dagelijks vinden aanvallen plaats, wat kunt u hierover zeggen?
4. Hoe blijft de Nederlandse overheid ‘up to date’ met betrekking tot de nieuwste  ontwikkelingen op het  gebied van cyberveiligheid? Kunt u aangeven of uitwisseling van kennis en/of samenwerking met andere bevriende landen juist zinvol is, of kleven hier ook nadelen aan? Welke lijn kiest het kabinet hierin en wie is verantwoordelijk voor een structurele en werkende aanpak om ongewenste cyberaanvallen op cruciale infrastructuur te voorkomen?
5. Hoe beoordeelt u de opmerking van een Israëlische specialist cybersecurity in het artikel dat  andere Europese landen veel beter zijn ingespeeld op dit soort aanvallen dan Nederland? Is er grond voor die bewering? Zo ja, op welke wijze wordt werk gemaakt om op minstens hetzelfde beveiligingsniveau te komen als deze andere Europese landen? Zo nee, waarom niet?  
6. Welke resultaten denkt u te boeken met de 95 miljoen die is vrijgemaakt voor cybersecurity? Is dat voldoende en voor welke termijn? Waarop zal de nadruk komen te liggen? Welke plannen kunnen wij verwachten, op welke termijn en op welke manier wordt de Kamer geïnformeerd?