Hoe houden we onze Rotterdamse haven aantrekkelijk?

In dagblad Trouw van 12 april pleit de CEO van het Rotterdamse Havenbedrijf voor een hogere prijs op uitstoot. Op zich begrijpelijk om zo innovatie te stimuleren en de industrie te verduurzamen, maar niet handig als Nederland dat op eigen houtje gaat doen. Daarom wil ik de gevolgen weten en vooral van het kabinet horen hoe we onze Rotterdamse haven aantrekkelijk houden voor investeerders. Immers verduurzaming lukt alleen als we allemaal centen blijven verdienen en bedrijven niet wegjagen door eenzijdig hogere kosten op te leggen. Ik stelde daarom vragen met VVD - collega Dilan Yeşilgöz.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra  en Yeşilgöz (beiden VVD) aan de Minister  van Economische Zaken & Klimaat en de Minister van  Infrastructuur &Waterstaat inzake het bericht: Haven wil CO2 duurder maken, Trouw 12 april 2018.


1. Kent u dit bericht

2. In hoeverre is het pleidooi van de CEO van het havenbedrijf om met landen in Noordwest-Europa te komen tot invoering van een gezamenlijke CO2-prijs realistisch en welke stappen zijn hiervoor nodig, of reeds gezet? Is er al zicht op een eventuele coalitie tussen landen in ons deel van Europa? 

3. Deelt u de mening van de VVD dat ambities prachtig zijn, maar we moeten oppassen om als Nederland een ‘alleingang’ in Europa na te streven, aangezien dit zowel voor het behalen van klimaatdoelen, als voor ons ondernemersklimaat en voor aantrekkelijkheid van onze haven negatieve gevolgen kan hebben? 

4. Welke negatieve gevolgen zouden er zijn als Nederland alleen besluit tot hogere CO2-prijzen? En hoe werken de gevolgen uit als veel omliggende landen zich aansluiten bij een breed gedragen pact van EU-landen?

5.Welke investeringen zijn te verwachten als de prijs in een range van 50-70 Euro zou zitten en op welke termijn is dit realistisch? Zijn er überhaupt plannen die in deze richting wijzen? 

6.Hoe voorkomen we dat Nederlandse bedrijven, of in de Nederlandse haven gevestigde multinationals  hun euro’s niet elders investeren als ze de keuze hebben en geconfronteerd worden met hogere CO2-beprijzing hier dan elders? 

7. Hoe zorgen we ervoor dat chemische- en petrochemische bedrijven een goede rol nemen in de energietransitie en gebruik van minder, of andere grondstoffen, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de haven?  Welke instrumenten zijn er en zet u in om investeringen hier te houden en te krijgen en met welk resultaat? 

8. Deelt u de mening van de VVD dat de huidige bedrijven in de Rotterdamse haven juist een sleutel zijn om tot verduurzaming te komen? 

9. Welke effecten verwacht u van de stimuleringsregeling van het Havenbedrijf op schonere brandstoffen en welke aanvullende maatregelen zijn vanuit het kabinet denkbaar om de scheepvaart (binnenvaart- en zeevaart) te stimuleren te verduurzamen? v Noord-

10. Hoe houden wij met elkaar de Rotterdamse haven vitaal richting 2030, 2050 en daarna?

11. Welke concrete plannen zijn er voor biofuels, LNG, elektrificatie, waterstof en andere vormen? Welke rol kan de Tweede Kamer daarin spelen?