Buitendijkse haven Urk onzeker

Afgelopen woensdag meldde Omroep Flevoland dat de onderhandelingen tussen het Rijk en de provincie Flevoland over de buitendijkse haven zijn vastgelopen. De grond is van Rijkswaterstaat en de provincie kan het gebied in erfpacht nemen. Hierover stelde ik samen met mijn VVD collega Helma Lodders schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten: ‘Situatie buitendijkse haven is onvoorstelbaar’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’.

 

1.      Bent u bekend met de artikelen ‘Situatie buitendijkse haven is ‘onvoorstelbaar’’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’ bij Omroep Flevoland? 

 

2.      Herkent u de problemen en de patstelling zoals geschetst in het artikel ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’? Zo ja, hoe lang speelt deze situatie? Zo nee, kunt u reflecteren op het gestelde?

 

3.      Is het bij u bekend dat verschillende banken geen hypotheek willen verstrekken vanwege het gebrek aan rechten en zekerheden? Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo nee, bent u bereid zich hierover te informeren?

 

4.      Wat vindt u van de situatie dat de ontwikkeling van de buitendijkse haven in gevaar dreigt te komen door gebrek aan rechten en zekerheden, wat bevestigd wordt door ondernemers en banken?

 

5.      Wat vindt u van het feit dat de ontwikkeling van de buitendijkse haven een initiatief is van een groep innovatieve ondernemers die al een aantal jaren bezig zijn met deze ontwikkeling? Bent u bekend met het feit dat een dergelijke ontwikkeling voor een lange periode wordt aangelegd en daarmee de mogelijkheden om over te gaan tot ontwikkeling al zeer beperkt zijn?

 

6.      Zijn er recent andere ontwikkelingen geweest waar het Rijk en provincie of Rijk en gemeente tot overeenstemming zijn moeten komen bij een soortgelijke situatie? Zo ja kunt u aangeven welk(e) project(en) dat zijn geweest? Kunt u aangeven op welke manier daarbij om is gegaan met rechten en zekerheden?

 

7.      Welke oplossingen ziet u om de ontwikkeling van de buitendijkse haven niet langer te frustreren zodat de ontwikkeling verder tot uitvoer kan komen?

 

8.      Bent u bereid op korte termijn het gesprek met de provincie Flevoland aan te gaan (en eventueel andere relevante partijen) en te komen tot een maatwerkoplossing? Zo nee, waarom niet?

 

9.      Bent u het met de leden van de VVD eens dat een dergelijke haven van belang is voor de economie van Noordelijk Flevoland en banen voor de regio? Zo ja, welke stappen wilt u zetten om een spoedige realisatie te bewerkstelligen?

 

10.  Bent u bereid deze vragen voor het algemeen overleg van 17 mei te beantwoorden?