Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra, Albert van den Bosch en Helma Lodders (allen VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Minister van Binnenlandse zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht: ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’


1. Bent u op de hoogte van het artikel: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld?’ 

2. Hoe wordt de financiële positie van Waterschappen in de gaten gehouden? Wie is daarvoor direct en indirect verantwoordelijk? 

3. Hoe wordt er voorkomen dat Waterschappen zichzelf verder in de schulden steken, dit vervolgens afwentelen op de belastingbetalers, terwijl tegelijkertijd de investeringen om voor waterveiligheid te zorgen waarschijnlijk alleen maar zullen toenemen? 

4. Wat vindt u van een toename van de schulden van 80 miljoen in vier jaar tijd, naar nu 440 miljoen euro voor Waterschap Rivierenland? Herkent u deze cijfers en heeft u zicht op de financiële positie per Waterschap/ per inwoner? 

5. Wat is de trend als het gaat om de toename van de kosten voor aanpassing van dijkvakken? Is het waarneembaar dat vanwege een einde aan de economische crisis inmiddels de offertes hoger uitvallen en kosten van uitvoering van de werkzaamheden steeds duurder worden? Welke scenario’s, calculaties en alternatieven worden op de Ministeries bedacht als de kosten sneller toenemen dan eerder werd verwacht? 

6. In hoeverre komen de veiligheidseisen of de planning van de versterking van de dijken in Nederland in het geding?

7. Als de rentestand stijgt, welke waarborgen zijn er om geplande investeringen toch doorgang te laten vinden, zonder dat de waterschapslasten voor inwoners enorm gaan toenemen? 

8. Zijn de Waterschappen in Nederland voldoende financieel solide? Welke schuldquote is acceptabel?

9. Kunt u aangeven of de waterschappen zich houden aan de kerntaken? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, welke taken behoren niet tot de kerntaken en zijn wel uitgevoerd? Welke kosten zijn daaraan verbonden?