Greenpeace dumpt weer rotsblokken in de Noordzee

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Weverling (beiden VVD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «Actie door Greenpeace om Doggersbank te beschermen» en «Greenpeace dumpt weer rotsblokken in de Noordzee» (ingezonden 24 september 2020).

Vraag 1
Bent u beiden bekend met de artikelen «Greenpeace dumpt weer rotsblokken in Noordzee» en «Actie door Greenpeace om Doggerbank te beschermen»?
1 2

Vraag 2
Klopt het dat Greenpeace rotsblokken in de Noordzee heeft gedumpt? Is dit al eerder gebeurd? Zo ja, welke sancties zijn er toen geweest voor Greenpeace?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het feit dat Greenpeace kennelijk voor eigen rechter meent te kunnen spelen door over te gaan tot dergelijke acties met als verantwoor- ding een door henzelf geclaimde en geconstateerde overtreding van regels?

Vraag 4
Welke gevolgen heeft de uitspraak van 2011 over het dumpen van rotsblok- ken door Greenpeace voor de huidige situatie? Leidt het hervatten van deze door de rechter verboden actie tot het opleggen van de in het artikel genoemde dwangsommen aan Greenpeace?
3

Vraag 5
Welke gevaren levert het dumpen van rotsblokken op voor de Nederlandse vissers?

Vraag 6
Heeft (een van) u beiden al overleg gehad met uw Britse collega’s over deze illegale activiteiten van Greenpeace? Zo nee, bent u bereid dit te doen en de Kamer te informeren over de uitkomst van dit overleg?

Vraag 7
Hoe bent u van plan deze gevaarlijke acties te stoppen, welke maatregelen zijn er om dit te stoppen en welke straffen kunnen hiervoor opgelegd worden?

Vraag 8
Behoort het afpakken van de Nederlandse vlag van schepen waarmee criminele activiteiten plaatsvinden tot de mogelijkheden? Zo ja, wat is hiervoor nodig? Is een inbeslagname van het schip denkbaar?

Vraag 9
Behoort het afnemen van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) van Greenpeace tot de mogelijkheid, vooral omdat hier vissers in gevaar worden gebracht via de illegale dumping van rotsblokken in zee? Zo ja, welke stap is hiervoor nodig?

Vraag 10
Hoe valt deze actie juridisch aan te merken?

Vraag 11
Welke stappen kan de overheid verder nemen om de schade te verhalen en Greenpeace aansprakelijk te stellen voor de geforceerde ellende?

Vraag 12
Welke gevolgen heeft dit voor het draagvlak bij vissers voor het Noordzeeak- koord?

Vraag 13
Welke gevolgen dient de gevaarlijke actie van Greenpeace wat u betreft te hebben voor hun betrokkenheid bij overleggen over de toekomst van de Noordzee?